Pravidlá súťaže SUPER SNEHULIAK 2017

1. Organizátor súťaže
Občianske združenie pre zdravie našich detí, registrované v registri MV SR pod číslomVVS/1-900/90-21066, IČO 31 747 612
Adresa: Nobelovo nám 8, 851 01 Bratislava Tel/fax:0905605222, novumpro@novumpro.sk,
 
2. Podmienky, cieľ súťaže
A. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov základných, stredných škôl a učilíšť – štátnych, súkromných, cirkevných a iných – na území Slovenskej republiky.
B. Cieľom súťaže Postavte SUPER SNEHULIAKA je propagácia športu a aktívneho pohybu medzi deťmi a mládežou.
 
3. Trvanie súťaže
A. Súťaž Postavte SUPER SNEHULIAKA sa začína 15. januára 2017 a končí sa 15. marca 2017.
B. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na prípadné predĺženie súťaže.
 
4. Spôsob hlasovania
A. Hlasovať môžu súťažiaci a návštevníci stránky SPORTTUBE.SK.
B. Hlasujúci môže každému videu priradiť iba jeden hlas z danej IP adresy.
C. Hlasovanie bude prebiehať počas trvania súťaže.
 
5. Pravidlá súťaže
A. Do súťaže bude zaradený každý žiak, ktorý splní podmienky uvedené v týchto pravidlách.
B. Do súťaže bude zaradený každý žiak, ktorý zašle počas trvania súťaže video sekvenciu natočenú na mobilný telefón, kameru alebo fotoaparát, na ktorej sa nachádza on sám ako účastník súťaže alebo jemu blízke alebo známe osoby pri stavaní snehuliaka.
C. Každý súťažiaci je pred vložením súťažného videa povinný zaregistrovať sa na stránku SPORTTUBE.SK. Registrácia spočíva v uvedení celého mena, e-mailovej adresy a hesla. Po potvrdení registrácie mu na mailovú adresu príde link, ktorý súťažiaci vloží do hlavného riadku vyhľadávača, a tým dokončí svoju registráciu. Zároveň je povinný potvrdiť súhlas s týmito pravidlami súťaže.
D. Témou každého videa musí byť stavanie snehuliaka.
E. Súťažiaci sú oprávnení zasielať do súťaže len originálne videá, ktoré sami natočili. Zo súťaže budú vyradené videá kopírované z komerčných webovských stránok alebo iných verejne prístupných zdrojov. Každý súťažiaci prihlásený do súťaže môže po registrácii a deklarovaní súhlasu s podmienkami súťaže Postavte SUPER SNEHULIAKA zverejniť svoje video a tým bude automaticky zaradený do súťaže o ceny.
F. Zo súťaže budú vyradené videá, ktoré nezodpovedajú dobrým mravom – videá snímajúce brutalitu, erotiku, videá ktoré urážajú alebo zosmiešňujú a dehonestujú človeka, jeho pohlavie, etnickú príslušnosť alebo vierovyznanie.
G. Počet videí od jedného súťažiaceho je neobmedzený. Organizátori majú právo vyradiť zo súťaže kópiu videa, ak sa už v súťaži nachádza jeho originál. V súťaži nemôže figurovať jedno video prihlásené od viacerých súťažiacich. Za autora videa sa v takom prípade považuje súťažiaci, ktorý ho natočil.
 
6. Podmienky pripojenia videa
A. Každý súťažiaci je povinný dodržať tieto podmienky pripojenia videa. Pri ich nedodržaní je organizátor oprávnený vylúčiť video zo súťaže.
B. Súbor musí byť menší než 89 Mb.
C. Video nemôže byť dlhšie ako 3 minúty.
D. Video môže súťažiaci pripojiť v nasledovných formátoch: mpg, mpeg, avi, divx, mp4, flv, wmv, mov, asf.
 
7. Výhry a výhercovia
A. Hlavnou výhrou je finančná odmena vo výške 888 €.
B. Výhrou pre tvorcu videa – scenár, kamera, réžia, dramaturgia je finančná odmena vo výške 88 €.
C. Výherca bude zverejnený na SPORTTUBE.SK
D. Súťažiaci nemajú žiadny právny nárok na výhru.
E. Výherca musí preukázať, že je osobou, ktorá video prihlásila. Dôkaz poskytne rodič, alebo zástupca školy, ktorú výherca navštevuje.
F. Výhercu určí trojčlenná odborná porota zložená zo známych osobností – športovcov. Porota bude pri výbere víťazného videa prihliadať na:
•    na celkový počet detí zúčastnených na stavbe snehuliaka
•    najvyšší počet klikov na prihlásené video na stránku SPORTTUBE.SK,
•    na výsledný tvar a úpravu postavených snehuliakov,
•    na kreativitu žiakov pri stavaní snehuliaka a autora videa,
 
8. Odovzdanie výhry
A. Výhru organizátor zašle na účet školy, ktorú súťažiaci, resp. autor videa navštevuje. O použití výhry rozhoduje riaditeľstvo školy. Snahou organizátora súťaže je podporiť šport a aktívny pohyb na školách, a preto navrhuje použiť tieto prostriedky na nákup športových potrieb, alebo na organizáciu športových podujatí a podobne.
B. Finančnú výhru organizátor zašle na účet víťaznej školy najneskôr 3 týždne po zverejnení výsledkov.
 
9. Zodpovednosť organizátorov a súťažiaceho
A. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora.
B. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.
 
10. Osobitné ustanovenia
A. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo jej pravidlá.
B. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že súťažiaci na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie alebo prihlásil do súťaže video, ktorého autorom je iná osoba, bude oprávnený vylúčiť takéhoto súťažiaceho, resp. výhercu zo súťaže, pričom súťažiacemu, resp. výhercovi tým zaniká nárok na výhru.
C. Súťažiaci súhlasí s ďalším zverejňovaním súťažného videa organizátorom súťaže za účelom prezentácie a propagácie.
 
11. Záverečné ustanovenia
A. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami.
B. Súťažiaci nebude zaradený do súťaže, ak nepotvrdí nesúhlas s týmito pravidlami.